LES TRADUCCIONS JURADES AMB FIRMA DIGITAL A ESPANYA
  • 04 Octubre 2021

LES TRADUCCIONS JURADES AMB FIRMA DIGITAL A ESPANYA

LES TRADUCCIONS JURADES AMB FIRMA DIGITAL
Sabíeu que ja es poden signar digitalment les traduccions jurades? I que a Espanya tenen la mateixa validesa que si fossin en paper?
En aquest post us expliquem com fer-ho tot correctament.
Antecedents
Des del mes d’abril de l’any 2020 els traductors jurats han començat a poder signar digitalment les traduccions jurades i a lliurar-les en format totalment digital.
Encara que fa dècades que els professionals de la traducció treballen de forma remota i han estat enviant les traduccions simples -o no jurades- en format digital, les traduccions jurades van romandre en un terreny incert pel que fa a l'ús de les noves tecnologies.
L’Oficina de Interpretación de Lenguas (OIL), l'organisme del Ministerio de Asuntos Exteriores regula a Espanya la tasca dels Traductors-Intèrprets Jurats (TIJ), havia evitat pronunciar-se sobre la possibilitat de signar digitalment les traduccions jurades, tot i les múltiples peticions del sector en aquest sentit.
L’OIL insistia que les traduccions jurades, per a ser vàlides, havien d'estar impreses i anar signades i segellades pel traductor, com s'ha fet tota la vida.
Tot i que des de 2015 hi ha una llei que permet signar electrònicament els documents presentats davant organismes públics (la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), els traductors jurats espanyols no tenien clar si les seves traduccions podien ser presentades en format digital.
No obstant això, la crisi del coronavirus va obligar a l’OIL a revisar el seu criteri.
El panorama actual
Poc després de començar el confinament provocat per la pandèmia del 2020, molts traductors jurats van reclamar a l’OIL que es pronunciés d'una vegada sobre la possibilitat de signar digitalment les traduccions jurades.
Finalment, el 6 d’abril de 2020, la OIL publicà un comunicat en el que s’indicava el següent:
Davant les repetides consultes sobre la validesa i caràcter oficial de les traduccions realitzades pels traductors-Intèrprets Jurats que s'enviïn mitjançant dispositius electrònics i se signin electrònicament, es comunica el següent:
L'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, conté una relació dels sistemes de signatura admesos per les administracions públiques. Sent les administracions les principals destinatàries dels documents traduïts pels TIJ és admissible que se signin electrònicament mitjançant algun dels sistemes recollits en l'article esmentat.
Això no eximirà, de cap manera, de complir amb els requisits que estableix l'Ordre AEC / 2125/2014, de 6 de novembre, per la qual es dicten normes sobre els exàmens per a l'obtenció del títol de Traductor-Intèrpret Jurat, en el referent a certificació, signatura, segell i fotocòpia de l'original que s'hagi traduït.
Resumint, mentre la traducció jurada compleixi els requisits necessaris per a la seva validesa a Espanya (continguts en l'Ordre AEC/2125/2014) podrà ser signada electrònicament i presentada en format digital.
Requisits d'una traducció jurada digital
Aleshores, quins són aquests requisits necessaris per a la seva validesa? Com s'adapta una traducció jurada a l'àmbit digital?
Primer de tot, el/la traductor/a jurat/da ha d’aconseguir la seva firma electrònica per tal de poder signar una TJ de forma digital. Els mitjans per fer-ho no formen part del tema d’aquest post tot i que es pot trobar fàcilment a les xarxes.
Tornant al tema principal d’aquest post, perquè una traducció jurada sigui vàlida ha de complir els requisits de l'article 8 de l'Ordre AEC/2125/2014, de 6 de novembre, per la qual es dicten les normes sobre els exàmens per a l'obtenció de l' títol de Traductor-Intèrpret Jurat, que són els següents:
El document traduït i presentat en format electrònic ha de contenir el segell i la signatura de l'TIJ en totes les pàgines i una certificació al final del document que acrediti l'exactitud d'aquesta traducció. Tant el segell com la certificació s'han d'ajustar als models inclosos en els annexos de la pròpia ordre. Aquest document electrònic ha d'estar signat electrònicament pel TIJ.
El document traduït s'ha d'acompanyar d'una còpia (també digital, p.e. escanejada) de l'original segellat i amb la data que correspongui en totes les seves pàgines. Això es fa per tal d’assegurar la comprovació de l'autenticitat de l'original a partir del qual s'ha efectuat la traducció.
Quan es tinguin els dos documents electrònics (traducció i original) en un sol arxiu (és a dir, un a continuació de l'altre en el mateix document PDF), s’hi podrà afegir el certificat electrònic i enviar la traducció jurada en format digital.
El client podrà presentar-la electrònicament davant de qualsevol administració espanyola amb la mateixa validesa i eficàcia que si fos en paper.
Aclariment
Amb tot, cal tenir en compte que no serà vàlida una traducció jurada digital impresa en paper; és a dir, si la presentes en paper ha de ser la que ha imprès, segellat, signat i certifica el traductor jurat manualment .
En conseqüència, les traduccions jurades firmades digitalment només es podran enviar/lliurar/presentar mitjançant l’enviament digital (per correu electrònic, portals web, o similars).
Conclusions
Amb aquest nou procediment les agències de traduccions que col·laboren amb traductors jurats de tot el territori podran oferir un millor servei, ja que es podran estalviar les despeses d’enviament i s’escurçaran notablement els terminis d’entrega.
Malgrat tot, abans de fer res cal informar al client del nou procediment i demanar-li que esculli quin dels dos mètodes de lliurament prefereix; en paper o en format digital.  
Esperem que aquest post hagi estat d’utilitat.
Fins aviat!
FONT: https://traduccionjuridica.es/traduccion-jurada-firma-digital/
Per a més posts visiteu el blog d'Easy Translations