Què és una traducció jurada?
  • 10 Juny 2021

Què és una traducció jurada?

QUÈ ÉS UNA TRADUCCIÓ JURADA?
 
Una traducció jurada (TJ) es una #traduccióoficial, i es pot presentar davant d’un jutge i organismes oficials a la majoria d’estats d’arreu del món.

Aquesta mena de traduccions certifiquen que la traducció és fidel al document original i ho fan mitjançant la signatura i el segell del professional encarregat de la seva traducció, que és qui certifica o «jura» la fidelitat de la traducció al text original. Dit en altres paraules, el #traductorjurat actua com un notari públic.
Qui pot realitzar una traducció jurada?

Per a realitzar aquest tipus de traduccions cal estar en possessió del l’acreditació corresponent  que atorga el Ministerio de Asuntos Exteriores espanyol (MAE) en el cas de les traduccions cap a o des del castellà o bé el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (DPLGC) en el cas de les traduccions cap a o des del català.
És a dir, una traducció jurada només serà vàlida si està feta per un professional que tingui el títol de #traductor i #intèrpret #jurat.

Aquests traductors han de complir una sèrie de requisits per poder obtenir el títol: estar en possessió d'estudis universitaris; no tenir antecedents penals; aprovar l'examen de l'MAE i/o del DPLGC, o bé haver superat una sèrie de condicions acadèmiques en els ja antics programes d'estudis de traducció de llicenciatura.

Quan et poden demanar que una traducció sigui jurada?

Segons la legislació espanyola, tots els documents que no estiguin redactats en castellà i hagin de d’esdevenir legals a Espanya han de ser traduïts per un traductor jurat.

Es poden sol·licitar traduccions jurades en judicis, per presentar la documentació en el registre civil, per a concursos públics, entre d’altres.

A quina mena de documents s’han de traduir de forma jurada?

Com hem esmentat anteriorment, la característica principal de la traducció jurada és que un traductor jurat certifica que la traducció és fidel a l'original. Per tant, qualsevol text o document pot ser objecte de ser traduït per un traductor jurat.

La majoria de les traduccions jurades que es realitzen a Espanya són de documents legals. No obstant això, la pregunta no és quina mena de document sinó quin és el propòsit per a realitzar una traducció jurada.

Per exemple, si un estranger es vol matricular en una universitat d’aquí o bé vol buscar feina en la nostra zona haurà de traduir el seu expedient acadèmic i/o els seus diplomes. A moltes entitats, institucions universitàries i empreses requereixen que aquestes siguin #traduccionsjurades.

Per contra, empreses estrangeres exigeixen també la presentació del certificat d’antecedents penals traduït a l’anglès de forma jurada.

Per tant, us poden arribar a demanar traduccions jurades de qualsevol tipus de document: #expedients, #patents, #diplomesacadèmics, #certificatsmèdics, certificats de #naixement, de #matrimoni, de #defunció, d’empadronament, entre d'altres.

Diferències entre la traducció jurada i la traducció jurídica

Per acabar amb aquest post, us direm que hi ha certa confusió entre ambdós termes.

La traducció jurídica o #traducciólegal consisteix a traduir documents de caràcter #legal, ja siguin públics o privats. Normalment aquests documents han estat redactats per professionals del dret i solen tenir una gran quantitat de #termesjurídics. En alguns casos cal adaptar el #llenguatge al de la zona a on anirà destinada la traducció. Per exemple, no és el mateix el #dretbritànic que el #dretcatalà.
Per tant, sempre que us demanin la traducció d’un document legal pregunteu abans a quin país va destinat i si s’ha d’adaptar al dret o a la legislació d’aquella àrea, independentment de l’idioma, ja que no és el mateix el dret britànic que l’estatunidenc. 

Alguns exemples de documents subjectes a traducció jurídica serien: contractes de compravenda, poders notarials, testaments, escriptures, estatuts socials, etc.

La traducció jurada, en canvi, no es basa tant amb l’estil de la traducció en si mateixa, sinó que la seva funció és la de copiar, traspassar o traduir literalment d’un idioma a l’altre. Es com si es fes una fotocòpia del document original, ja que fins i tot s’ha de deixar constància de la presència de segells, imatges i signatures en el document traduït.

Una altra diferència és que el traductor jurat, mitjançant la certificació que adjunta a cada traducció, dóna fe que el contingut de el document traduït és fidel al contingut del document original.

Demaneu-nos pressupost sense compromís a info@easytranslations.eu
Visiteu https://easytransla.blogspot.com/